Tag: Pobl Anabl

Niwroamrywiaeth yn y gweithle

Amrywiaeth a Chynhwysiant

Niwroamrywiaeth yn y gweithle

Mae niwroamrywiaeth yn ymwneud â chydnabod bod pobl yn amgyffred pethau’n wahanol. I’r rhan fwyaf o bobl, mae’r ymennydd yn gweithio ac yn dehongli gwybodaeth mewn ffordd debyg, ond mae rhai pobl yn dehongli gwybodaeth mewn ffyrdd gwahanol. Dim ond ffordd arall o ymgysylltu â’r byd o’ch cwmpas yw hyn.

Pam mae’n bwysig i sefydliadau dderbyn a chefnogi niwroamrywiaeth yn y gweithle

Mae sefydliadau’n sylweddoli bod amrywiaeth o sgiliau, profiadau, safbwyntiau a chefndiroedd yn meithrin arloesedd, a bod hyn yn ei dro yn gallu gwella cynhyrchiant, bodloni anghenion cwsmeriaid yn well a dylanwadu ar y cynhyrchion a’r gwasanaethau a gynigir.

Yn ôl Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth, dim ond 16 y cant o oedolion ag awtistiaeth sydd mewn gwaith llawn amser. Mae llawer o bobl ag awtistiaeth yn gallu gweithio ac maent yn awyddus i gael swydd sy’n gydnaws â’u doniau a’u diddordebau. Gydag ychydig o ddealltwriaeth a mân addasiadau yn y gweithle, gallant fod yn gaffaeliad go iawn i fusnesau ledled y DU.

Beth rydym ni’n ei wneud i ddenu pobl niwrowahanol a’u cadw

 • Rydym wedi codi ymwybyddiaeth o gyflyrau niwrowahanol, fel awtistiaeth, ymhlith cydweithwyr a rheolwyr, fel eu bod mewn sefyllfa dda i gefnogi cydweithwyr niwrowahanol yn y gweithle.
 • Rydym wedi darparu hyfforddiant i reolwyr llinell ar gefnogi a rheoli cydweithwyr sydd ag awtistiaeth.
 • Rydym bob amser yn mireinio ein swydd-ddisgrifiadau i roi syniad cliriach i ymgeiswyr am y rôl dan sylw.
 • Rydym wedi cymryd camau i ddiweddaru ein pecynnau ymgeiswyr ac rydym yn y broses o ailwampio ein gwefannau recriwtio i sicrhau hygyrchedd i bawb.
 • Ar hyn o bryd, rydym yn adolygu ein prosesau recriwtio i gynyddu cynhwysiant drwy sicrhau bod ein gwerthoedd yn cyd-fynd â’n proses recriwtio.
 • Rydym yn gweithio gydag ymgeiswyr i ddeall pa gymorth, os o gwbl, y bydd ei angen arnynt os cânt eu penodi. Gall y cymorth hwn gynnwys addasiadau synhwyraidd, megis darparu mannau tawel i weithio, meddalwedd cynorthwyol, clustffonau canslo sŵn, cyfeillio, a chymhorthion synhwyraidd.

 Mae Comisiwn y Cynulliad yn un o lofnodwyr Ymgyrch Hyderus o ran Anabledd y Llywodraeth – rydym yn Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd ac rydym hefyd wedi cael gwobr gan Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth am fod yn ystyriol o awtistiaeth.

“Fel rhywun sydd â diagnosis o Awtistiaeth ac ADHD sy’n gyflogai yng Nghomisiwn y Cynulliad, rwy’n teimlo fy mod yn cael fy nerbyn am bwy ydw i, fel person sy’n byw gyda’r anableddau hyn. Mae’r sefydliad wedi bod yn gefnogol iawn o ran fy nymuniad i weithio rhan amser gan mai hyn sy’n addas at fy anghenion.

Roedd yn anrhydedd mawr traddodi cyflwyniad am awtistiaeth mewn sesiwn hyfforddi staff lle cefais y cyfle i siarad am fy mhrofiadau personol yn hyn o beth. Roedd y sesiwn hyfforddi arbenigol hon yn help mawr i fi a’m rheolwr llinell ddeall fy anghenion, a gwnaed addasiadau rhesymol o ganlyniad.

Edrychaf ymlaen at barhau i ddatblygu mwy o sgiliau a phrofiad yn ystod fy nghyflogaeth yma ac at barhau i gyfrannu yn frwd at waith bob dydd y sefydliad. ”

Cyflogai Comisiwn y Cynulliad

Wythnos Amrywiaeth a Chynhwysiant – Rhwydweithiau Cydraddoldeb yn y Gweithle

Gan Abi Lasebikan, Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant a Chydlynydd y Rhwydweithiau

Beth yw Rhwydweithiau Cydraddoldeb yn y Gweithle?

Fel Cydlynydd y Rhwydweithiau rwy’n gweld y Rhwydweithiau Cydraddoldeb yn y Gweithle (WENs) fel lle i bobl sy’n uniaethu â grŵp â nodwedd warchodedig a / neu sydd â diddordeb mewn maes amrywiaeth penodol (h.y. ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, hil, crefydd / cred, oedran, beichiogrwydd / mamolaeth, rhyw, priodas / partneriaeth sifil ac anabledd), i ddod ynghyd i:

 • rhoi a derbyn gofal bugeiliol;
 • rhannu gwybodaeth yn ymwneud â chydraddoldeb; hyrwyddo materion cydraddoldeb sy’n ymwneud â’u grŵp;
 • cael mynediad at gyfleoedd dysgu i feithrin sgiliau a fydd yn helpu unigolion i ddatblygu’n bersonol ac i ddatblygu yn eu gyrfa, ac
 • gweithredu fel asiantau hanfodol ar gyfer newid yn y sefydliad.

I bwy y mae’r Rhwydweithiau Cydraddoldeb yn y Gweithle yn agored iddynt?

Mae’r rhwydweithiau yn agored i bawb, Aelodau’r Cynulliad, eu staff cymorth, staff y Comisiwn a gweithwyr ein contractwyr ar y safle i ymuno naill ai fel aelodau neu fel cynghreiriaid, gan eu bod yn cydnabod y gall unrhyw un, nid pobl yr effeithir arnynt yn uniongyrchol yn unig, fod â diddordeb mewn mater cydraddoldeb penodol. Gall y diddordeb hwn fodoli am nifer o resymau, gan gynnwys oherwydd y cysylltiad â rhywun yr effeithir arnynt e.e. plentyn, priod neu berthynas neu oherwydd y gred ei fod ‘yn beth da’. Mae croeso i gynghreiriaid hefyd, oherwydd mae cyflawni Amrywiaeth a Chynhwysiant gwirioneddol yn gofyn am ymdrech ar y cyd sy’n cynnwys pawb.

Beth yw manteision y Rhwydweithiau i’r unigolyn?

I’r unigolyn, gall y rhwydweithiau:

 • Darparu cefnogaeth a chyngor anffurfiol gan gynghreiriaid.
 • Cynnig llwyfan ar gyfer trafod materion sy’n effeithio ar aelodau o’r rhwydweithiau.
 • Gwella datblygiad gyrfa a dilyniant ar gyfer staff, drwy amrywiol raglenni, gan gynnwys cyfleoedd mentora.
 • Creu cyfleoedd i rwydweithio.
 • Rhoi cyfle i aelodau nodi a chynghori Comisiwn y Cynulliad ar y materion sy’n effeithio ar staff, drwy asesu effaith polisïau.

Beth yw manteision y Rhwydweithiau i’r sefydliad?

Oherwydd eu mewnwelediad, ac am eu bod yn agored i bawb, gall y rhwydweithiau hyn ein helpu i:

 • Deall gwerth wrth reoli a datblygu potensial gweithlu cynyddol amrywiol.
 • Recriwtio a chadw’r bobl fwyaf dawnus.
 • Darparu’r gwasanaeth gorau i randdeiliaid.
 • Gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ddiwylliant gwaith y Cynulliad.

Maent yn gwneud hyn oherwydd bod deallusrwydd cyfunol y Rhwydweithiau Cydraddoldeb yn y Gweithle yn:

 • Ei gwneud yn bosibl i ni ddeall sut beth yw gweithio yn yr amgylchedd o safbwynt yr aelodau.
 • Ein galluogi ni i ddeall defnyddwyr amrywiol ein gwasanaethau.
 • Gwasanaethu fel cyrff ymgynghori a chynghori mor effeithiol ar faterion sy’n ymwneud ag amrywiaeth.

Mae’r rhwydweithiau’n cyfrannu at bolisïau a gweithdrefnau gwell sy’n arwain at weithwyr hapusach a all fod yn onest â nhw’u hunain, gan arwain at sefydliad sy’n perfformio’n well ac a all felly ddenu a chadw’r dalent orau’n well.

Mae’r Cynulliad yn cydnabod bod y rhwydweithiau’n allweddol i’r sefydliad yn ei nod o sicrhau amgylchedd gwaith diogel, cynhwysol ac amrywiol i bawb. Mae’n cefnogi’r rhwydweithiau ac yn annog Aelodau’r Cynulliad, Staff Cymorth Aelodau’r Cynulliad, staff y Comisiwn a gweithwyr ein contractwyr ar y safle i gyd i gefnogi a galluogi eu staff i ymgysylltu a chymryd rhan yng ngweithgareddau’r rhwydwaith.

Mae ein rhwydweithiau presennol yn cynnwys:

Embrace logo imageEMBRACE – ein rhwydwaith i bobl anabl Mae’n agored i bobl anabl, y rhai sy’n cefnogi pobl anabl a phobl sydd â diddordeb mewn cydraddoldeb i bobl anabl. O fewn Embrace mae is-grwpiau dyslecsia a grwpiau poen cronig. Cadeirydd y Rhwydwaith yw   

                                                                     Abi Phillips

 INSPIRE logoINSPIRE – ein rhwydwaith i fenywod. Mae’n agored i ddynion a menywod. Caiff ei gyd-gadeirio gan Sarah Crosbie a Janette Iliffe

 

Logo OUT-NAW, Rhwydwaith Cydraddoldeb yn y Gweithle LGBT y CynulliadY rhwydwaith i bobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol. Mae’n agored i bobl LGBT fel aelodau ac i bobl sydd â diddordeb mewn cydraddoldeb i bobl LGBT. Caiff ei gyd-gadeirio gan Craig Stephenson a Jayelle Robinson-Larkin

TEULU logoTeulu – Mae ein rhwydwaith i Rieni sy’n Gweithio a Gofalwyr yn rhwydwaith rhithwir sy’n gweithredu yn bennaf ar-lein ar hyn o bryd. Mae croeso i aelodau a chynghreiriaid newydd i’r rhwydwaith bob amser. Caiff ei gyd-gadeirio gan Holly Pembridge a Joel Steed

 

REACH logoY rhwydwaith Hil, Ethnigrwydd a Threftadaeth Ddiwylliannol yw’r rhwydwaith Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig (BME). Mae’n agored i bobl dduon a lleiafrifoedd ethnig fel aelodau ac i bobl sy’n cefnogi cydraddoldeb hiliol fel cynghreiriaid. Caiff ei gyd-gadeirio gan Abi Lasebikan a Raz Roap

 

Mae’r Rhwydweithiau wedi cyfrannu at ac wedi codi proffil y sefydliad mewn amrywiaeth o ffyrdd. Maent wedi:

 • Cyfrannu at lawer o asesiadau o effaith polisïau a phrosiectau, fel y polisi Maes Parcio Hygyrch, Polisi Penodiadau y Rhoddir Blaenoriaeth Iddynt yr Adran Adnoddau Dynol, prosiectau ailwampio yr Adran Rheoli Ystadau a Chyfleusterau, ac ati.
 • Bod yn bresennol mewn digwyddiadau fel: ‘Pride and Sparkle’, Gwobrau Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall Cymru, Cynhadledd Cydraddoldeb Hiliol Flynyddol Cymru Gyfan, Mela, ac ati.
 • Cymryd rhan mewn cymhellion cymunedol, fel casglu nwyddau i Fanc Bwyd Caerdydd.
 • Cynhyrchu amrywiaeth o flogiau, taflenni gwybodaeth a chanllawiau ar amrywiaeth o bynciau, fel: Ramadan, Amrywiaeth Ddiwylliannol, Anableddau Anweledig, Ymwybyddiaeth Ddeurywiol, Iechyd Meddwl, ac ati.
 • Gweithio’n agos gyda sefydliadau sector cyhoeddus eraill, fel Heddlu Gwent a Heddlu De Cymru, Llywodraeth Cymru, Prifysgol Caerdydd, i hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant.

Nid yw hyn ond blas ar lwyddiannau trawiadol y rhwydweithiau. Cewch ragor o wybodaeth am y rhwydweithiau ar fewnrwyd yr Aelodau: http://members/networks

Hyrwyddo’r Rhwydweithiau Cydraddoldeb yn y Gweithle

Mae uwch-hyrwyddwr yn rhywun sy’n cefnogi’r Rhwydweithiau Cydraddoldeb yn y Gweithle’n agored ar y lefel uchaf yn y sefydliad. Mae’n llafar am yr hyn a gyflawnir gan y rhwydweithiau a sut y maent o fudd i’r sefydliad, ac yn barod i ddefnyddio’i rôl arweiniol i hyrwyddo’r rhwydweithiau. Rwy’n falch o ddweud bod Dave Tosh a Craig Stephenson ill dau, nid yn unig yn hyrwyddwyr materion BME a LGBT yn y drefn honno, ond wedi cytuno i hyrwyddo materion cydraddoldeb yn gyffredinol ar y Bwrdd Rheoli.

Dywedodd Dave Tosh, Cyfarwyddwr Adnoddau a Hyrwyddwr Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig: “Fel Hyrwyddwr BME, rwy’n gweithredu fel llais ar lefel y Cyfarwyddwyr ac yn gweithio gyda’r rhwydwaith i helpu i gefnogi staff o’r cymunedau hyn er mwyn mynd i’r afael â rhai o’r materion sy’n effeithio arnynt.”

Gall yr Hyrwyddwyr hefyd fod yn esiampl i eraill bod y Cynulliad yn sefydliad gwirioneddol gynhwysol sy’n cydnabod talent, ni waeth a yw’r person yn perthyn i grŵp nodwedd warchodedig neu beidio:

Dywedodd Craig Stephenson, Cyfarwyddwr Gwasanaethau’r Comisiwn: “Mae’n bwysig iawn bod yna bobl LGBT weladwy ar bob lefel o fewn y sefydliad, a hefyd bod pobl yn gweld nad yw gallu’r bobl hyn wedi’i lesteirio o fod yn aelod o grŵp lleiafrifol i gyrraedd lefelau uwch. Yn bersonol, rwy’n credu, os ydych wedi cyrraedd sefyllfa sy’n rhoi gwelededd i chi, os gallwch ysbrydoli rhywun arall, ac os gallwch arwain drwy esiampl, y

‘Anableddau Anweladwy’- Nid yw pob anabledd yn weladwy

Not every disability is visible image
Llun o berson â chysgod person mewn cadair olwyn,gyda’r pennawd’Not every diability is visible.’

Pan fydd pobl yn meddwl am anableddau maent yn meddwl am rywun mewn cadair olwyn fel arfer, ond, mewn gwirionedd, yn ôl Ffederasiwn Chwaraeon Anabledd Lloegr yn 2014, dim ond oddeutu 1.2 miliwn o ddefnyddwyr cadeiriau olwyn sydd yn y DU, sef 2 y cant o boblogaeth y DU yn fras. Y realiti yw, nid yw person bob amser yn ‘edrych’ yn sâl pan fydd yn ymdopi â phroblem iechyd. Er gwaetha’r gred boblogaidd, nid yw’r mwyafrif o namau yn weladwy. O’r miliynau o bobl anabl sy’n byw yn y DU, dim ond canran fach sydd â salwch y gellir ei weld. Mae gweddill y bobl yn byw gydag anabledd anweladwy.

Beth yw ystyr anabledd anweladwy?

Mae anabledd anweladwy yn cyfeirio at amrywiaeth eang o gyflyrau ac afiechydon nad ydynt yn amlwg ar unwaith neu’n weladwy. Maent yn cynnwys: aflwyddau gwybyddol; anafiadau i’r ymennydd; anawsterau dysgu; epilepsi; canser; diabetes, clefyd y crymangelloedd, ffibromyalgia; HIV; AIDS; problemau gastroberfeddol; enseffalopathi myalgig neu enseffalomyelitis myalgig (ME); cyflyrau iechyd meddwl, yn ogystal â nam ar y clyw neu nam ar y golwg, sy’n ddim ond rhai enghreifftiau posibl. Mae’n werth nodi y gall person sydd â nam gweladwy neu sy’n defnyddio dyfais gynorthwyol fel cadair olwyn, teclyn cymorth cerdded neu ffon hefyd fod ag anabledd anweladwy, er enghraifft, gall person sy’n defnyddio cadair olwyn fod â chyflwr iechyd meddwl hefyd.

Beth yw’r heriau sy’n deillio o fod ag anabledd anweladwy?

Not all disabilities look like this image
Llun o berson a person mewn cadair olwyn gyda’r pennawd ‘Not all disabilities look like this. Some disabilities look like this.’

Fel unrhyw berson anabl, gall person sydd ag anabledd anweladwy wynebu stigma, allgau a gwahaniaethu, ynghyd â’r dasg o herio camsyniadau am eu cyflwr yn gyson. Fodd bynnag, efallai na fydd pobl ag anableddau anweladwy bob amser yn profi gwahaniaethu yn yr un ffordd â rhywun sydd ag anabledd amlwg. Gallant hefyd wynebu rhwystrau, fel cael eu cyhuddo o gamddefnyddio toiledau hygyrch, mannau parcio i bobl anabl, a chyfleusterau eraill.

Dywedodd Sam Cleasby, Ymgyrchydd Anabledd: “Pan na fydd person yn edrych yn sâl, mae’n hawdd iawn gwneud y dybiaeth ei fod yn berson diog neu’n gybydd, neu nad yw’n meddwl am bobl eraill. Ond pan fyddaf fi’n mynd i’r toiledau hygyrch mae hyn oherwydd bod gen i fag colostomi, ac mae angen ychydig mwy o le arnaf a dŵr sy’n rhedeg.”

Mae gan unigolyn sydd ag anabledd anweladwy hawl i beidio â chael ei orfodi i egluro ei salwch wrth bobl dieithr. Mae angen i ni ddeall, i lawer o bobl, nid yw defnyddio toiledau hygyrch neu fannau parcio i’r anabl yn rhywbeth moethus neu’n fraint. Mae’n hanfodol er mwyn iddynt fyw eu bywydau.

Yn sicr, nid yw’r rhai sy’n barnu yn gwneud hynny oherwydd malais, ond yn hytrach o awydd gwirioneddol i amddiffyn hawliau pobl sydd mewn angen gwirioneddol, a chred eu bod yn gwneud hynny. Ond hyd yn oed os yw’r barnu yn deillio o garedigrwydd mae’n well peidio â gwneud tybiaethau. Efallai y byddwch yn meddwl eich bod yn gwneud y peth iawn, ond gallech fod yn gwneud pethau’n waeth i rywun sy’n cael pethau’n anodd eisoes.

Anableddau Anweladwy a Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

Fel cyflogwr, rydym yn cydnabod, yn ôl Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth NOMIS ym mis Mawrth 2013, bod gan 20.8 y cant o’r boblogaeth oedran gweithio yn y DU (8.3 miliwn o bobl) anabledd. Deallwn fod annog ceisiadau gan bobl anabl yn effeithiol ar gyfer busnes. Gall ein helpu i:

 • gynyddu nifer yr ymgeiswyr o safon uchel sydd ar gael;
 • greu gweithlu sy’n adlewyrchu amrywiaeth eang o gwsmeriaid yr ydym yn eu gwasanaethu a’r gymuned yr ydym yn byw ynddi, a
 • dod â sgiliau ychwanegol i’r busnes, fel y gallu i ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL), a allai arwain at arbedion mawr. Mae’r costau sy’n gysylltiedig â gwneud addasiadau rhesymol i hwyluso pethau i weithwyr anabl yn aml yn isel. Fel arfer, mae’r manteision o gadw gweithiwr profiadol, medrus sydd wedi cael nam fel arfer yn fwy na chostau recriwtio a hyfforddi staff newydd. Mae hefyd yn beth da i’r unigolyn.
 • Dyna pam mae’r Cynulliad, fel cyflogwr, wedi ymrwymo i hyrwyddo cyfle cyfartal i staff y Comisiwn, i Aelodau’r Cynulliad, i’w staff ac i bobl Cymru. Rydym yn ymdrechu i fod yn sefydliad cynhwysol sy’n gwerthfawrogi pawb sy’n gweithio yma, ynghyd â’u safbwyntiau amrywiol, eu sgiliau a’u cefndiroedd amrywiol. I’r perwyl hwnnw, rydym yn falch o gael:
 • Amrywiaeth o gyfleusterau ar y safle i sicrhau ein bod yn sefydliad hygyrch: gan gynnwys cyfres o wahanol gyfleusterau toiled fel toiledau niwtral o ran rhyw, toiledau hygyrch, toiled Changing Places gyda theclyn codi i oedolion, a thoiledau i bobl â phroblemau symudedd. I gael gwybod rhagor am ein cyfleusterau hygyrch, ewch i Canllaw Euan, sef gwefan sy’n adolygu mynediad i bobl anabl.
 • Polisïau da, fel gweithio hyblyg, sy’n cynnwys seibiant gyrfa, gweithio rhan-amser, rhannu swydd, gweithio yn ystod y tymor, gweithio oriau cywasgedig a gwyliau arbennig.

  positive about disabled people
  Logo tic Yn gadarn o blaid pobl anabl
 • Rydym wedi cofrestru ar gyfer y cynllun ‘Positif am Anabledd’. Cynllun yw hwn sy’n dangos i bobl ein bod yn gadarnhaol ynghylch cyflogi a chadw pobl anabl. Fel rhan o’r cynllun, rydym wedi ymrwymo i’r cynllun gwarantu cyfweliad dau dic. Mae’r cynllun hwn yn sicrhau y caiff pobl sydd ag anableddau gyfweliad, ar yr amod eu bod yn bodloni gofynion sylfaenol y swydd.
 • Rhwydweithiau cydraddoldeb yn y gweithle yn y Cynulliad sy’n agored i staff Comisiwn y Cynulliad, Aelodau’r Cynulliad a’u staff, gan gynnwys Embrace – Ein rhwydwaith anabledd. Mae’r rhwydweithiau hyn yn darparu: cefnogaeth cymheiriaid anffurfiol a chyngor ar amrywiaeth, materion cynhwysiant a chydraddoldeb a rhannu gwybodaeth yn ymwneud â chydraddoldeb; hyrwyddo materion cydraddoldeb sy’n ymwneud â’u grŵp; gwella datblygiad gyrfa a dilyniant ar gyfer staff, gan gynnwys cyfleoedd mentora; a nodi materion sy’n effeithio ar staff, gan gynnwys, cynghori Comisiwn y Cynulliad ar faterion sy’n effeithio ar staff drwy asesu effaith polisïau.
Embrace logo image
Logo Rhwydwaith Anabledd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • Mae’r Tîm Iechyd, Diogelwch a Lles a’r Tîm Iechyd Galwedigaethol yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau i gynorthwyo gweithwyr i reoli eu hiechyd a’u lles. Mae hyn yn cynnwys cynorthwyo staff sy’n dychwelyd i’r gwaith ar ôl cyfnodau o absenoldeb, a gwasanaethau cwnsela a chymorth, drwy‘r Rhaglen Cymorth i Weithwyr.

Y prif bethau i‘w cofio am anableddau anweladwy:

 • Nid yw pawb sydd ag anabledd yn defnyddio cadair olwyn nac ag anabledd corfforol.
 • Mae pobl sydd ag anableddau anweladwy, yn ddyddiol, yn cael eu beirniadu am ddefnyddio cyfleusterau fel toiledau hygyrch a mannau parcio i bobl anabl, oherwydd ni all pobl weld eu cyflwr. Peidiwch â gwneud tybiaethau a pheidiwch byth â chodi ffrae na bod yn ymosodol gyda hwy.
 • Nid oes yn rhaid iddynt roi eglurhad i ddieithriaid ac ni ddylid gwneud iddynt wneud hynny.
 • Gyda‘r gefnogaeth gywir gall llawer o bobl anabl weithio, ac maent yn barod i wneud hynny.

Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl – 3 Rhagfyr

I nodi Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl, rydym am eich hysbysu am rywfaint o’r gefnogaeth sydd ar gael gennym ar gyfer pobl anabl.

Rydym yn arddel y model cymdeithasol o anabledd. Mae’r model cymdeithasol yn edrych ar y rhwystrau y mae cymdeithas yn eu gosod rhwng pobl anabl a’u mynediad at nwyddau a gwasanaethau. Mae’n ceisio dileu rhwystrau diangen sy’n atal pobl anabl rhag cymryd rhan yn y gymdeithas, rhag cael gwaith a rhag byw’n annibynnol. Mae’r model cymdeithasol yn ceisio ffyrdd o gael gwared ar rwystrau i gynhwysiant. Mae hefyd yn cydnabod y gall agweddau at anableddau greu rhwystrau diangen i gynhwysiant ac mae’n mynnu bod pobl yn cymryd camau i ddileu’r rhwystrau hyn.

Logo yn gadarn o blaid pobl anabl
Logo yn gadarn o blaid pobl anabl

Er mwyn annog pobl anabl i wneud cais, rydym yn gweithredu cynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer pobl anabl. Mae’r cynllun yn gwarantu cyfweliad i bobl anabl sy’n bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer swydd wag. Byddwn yn gwneud addasiadau rhesymol i’r ymgeiswyr anabl sy’n cael cyfweliad.

 

 

 

Ar gyfer ein staff anabl:

 • Mae ein polisïau staff yn cynnwys pobl anabl. Er enghraifft, mae ein polisi urddas yn y gweithle yn un cadarn er mwyn delio ag ymddygiad amhriodol.
 • Mae gennym rwydwaith staff anabledd gweithgar o’r enw EMBRACE. Mae EMBRACE yn rhoi cefnogaeth cymheiriaid i staff anabl ac mae’n ein helpu i hyrwyddo cydraddoldeb ar gyfer pobl anabl. Mae hefyd yn ein helpu i ystyried anghenion pobl anabl yn ein penderfyniadau ac wrth gynllunio polisïau.
 • Rydym yn darparu hyfforddiant sy’n ymwneud ag anabledd, gan gynnwys hyfforddiant i gefnogi staff ac ymwelwyr anabl, ymwybyddiaeth o fod yn fyddar a hyfforddiant BSL, hyfforddiant ymwybyddiaeth o awtistiaeth, a hyfforddiant dementia-gyfeillgar.
 • Mae gennym Nyrs Iechyd Galwedigaethol ar y safle a mynediad i Raglen Cymorth i Weithwyr sy’n gallu darparu gwasanaethau cwnsela i staff.

 

Logo Embrace, ein rhwydwaith staff ag anabledd
Logo Embrace, ein rhwydwaith staff ag anabledd

 

Dyma beth sydd gan rai aelodau anabl o’r staff i’w ddweud am eu profiad o weithio yma:

 • “Mae parodrwydd y Cynulliad i ymgysylltu ag Embrace yn gwneud imi deimlo ei fod yn gwerthfawrogi fy marn a’m profiadau fel aelod anabl o’r staff. Rwy’n falch o fod yn aelod o’r rhwydwaith ac yn teimlo fy mod yn helpu i wneud gwahaniaeth go iawn i’r sefydliad a’i staff.”
 • “Mae fy anabledd yn effeithio’n enfawr ar fy symudedd ac mae’n effeithio ar fy mywyd gwaith. Mae’r gefnogaeth mae’r Ymgynghorydd Iechyd a Diogelwch wedi ei rhoi i mi wedi bod yn rhagorol. Maen nhw wedi darparu cyfarpar ar fy nghyfer i wneud fy niwrnod gwaith yn llai poenus ac felly yn fwy cynhyrchiol. Mae’r gefnogaeth barhaus a gaf ganddynt yn fy helpu i gadw i weithio ac rwy’n eithriadol o ddiolchgar iddyn nhw.”
 • “Mae’r Nyrs Iechyd Galwedigaethol wedi fy nghefnogi i; cefais fy nghwnsela a therapi rheoli straen drwy’r Rhaglen Cymorth i Weithwyr. Mae’r dosbarthiadau Techneg Alexander hefyd wedi bod yn fuddiol dros ben. Heb hyn oll, rwy’n amau a fyddwn yn dal i fod yn gweithio’n amser llawn, os o gwbl.”

Ar gyfer ymwelwyr, rydym yn sicrhau bod ein hadeiladau’n hygyrch ac yn groesawgar i bobl anabl.

 • Mae gennym lifftiau ym mhob rhan o’n hadeiladau
 • Mae parcio hygyrch ar gael;
 • Mae systemau dolen ym mhob rhan o’n hadeiladau;
 • Mae pob un o’n staff Cyswllt Cyntaf a’n staff Diogelwch wedi cael hyfforddiant ynghylch cefnogi ymwelwyr anabl;
 • Mae gennym Hyrwyddwyr Awtistiaeth drwy’r sefydliad i groesawu pobl ag awtistiaeth;
 • Mae rhai o’n staff wedi cael hyfforddiant ymwybyddiaeth o fod yn fyddar ac Iaith Arwyddion Prydain;
 • Mae gennym amrywiaeth o gyfleusterau toiled, gan gynnwys cyfleuster Lleoedd Newid, gyda gwely a theclyn codi.

Yn ogystal, mae gennym dimau allgymorth, addysg ac ymgysylltu ag ieuenctid sy’n cyfarfod â phobl anabl ledled Cymru i’w hysbysu am waith y Cynulliad ac i wrando ar eu barn ar y materion sy’n bwysig iddynt.

Llun o aelodau’r Grŵp Cymysg, sef grŵp o bobl ifanc ag anableddau o Abertawe
Llun o aelodau’r Grŵp Cymysg, sef grŵp o bobl ifanc ag anableddau o Abertawe

Cawsom gydnabyddiaeth gan sefydliadau allanol sy’n dathlu ein hygyrchedd.

 • Mae Action on Hearing Loss wedi dyfarnu Marc Siartr Yn Uwch na Geiriau i ni oherwydd ein hymrwymiad i gefnogi staff ac ymwelwyr sy’n fyddar neu sydd â nam ar y clyw. Rydym hefyd wedi ennill gwobr arian yng ngwobrau Rhagoriaeth Action on Hearing Loss Cymru.

 

Llun o bobl yn dathlu cyflwyno Gwobr Mynediad Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth i’r Cynulliad
Llun o bobl yn dathlu cyflwyno Gwobr Mynediad Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth i’r Cynulliad
Logo Gwobr Mynediad Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth
Logo Gwobr Mynediad Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth

Wythnos Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 2015

Yr wythnos hon, byddwn yn rhannu cyfres o erthyglau blog fel rhan o’n Wythnos Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, digwyddiad yr ydym yn ei gynnal bob blwyddyn er mwyn hyrwyddo amrywiaeth o bynciau sy’n ymwneud â chydraddoldeb. Yn yr erthygl gyntaf, fe rown flas o sut brofiad yw gweithio yn y Cynulliad.

Rŷm ni’n ymdrechu i fod yn gyflogwr cynhwysol sy’n cefnogi anghenion pawb sy’n gweithio yma. Mae gennym nifer o dimau, polisïau a gweithdrefnau i sicrhau bod cefnogaeth ar gael i’n staff, i sicrhau y gallan nhw fod yn nhw eu hunain a chyflawni eu potensial. Un ffordd dda o ddweud mwy wrthych chi am beth rŷm ni’n ei wneud yw i adael i rai o’n staff ddweud wrthych eu hunain.

Cael cefnogaeth, bod yn nhw eu hunain a chyflawni eu potensial.

“Mi gymrodd dair blynedd i fi ddod ‘allan’ yn fy swydd flaenorol; mi gymrodd lai na thair wythnos i mi deimlo’n ddigon cyfforddus i wneud yr un peth yma. Roedd yn amlwg ar unwaith fod pawb yn derbyn pawb arall am bwy ydyn nhw. Roedd yn bosib i mi ddod yma fel y dyn newydd, nid y dyn hoyw newydd.”

“Dydw i ddim yn teimlo’n anabl pan fyddaf yn dod i’r gwaith, gan fy mod yn cael fy nhrin gyda pharch ac mae fy sgiliau yn cael eu gwerthfawrogi.”

Ein Polisi Cam-drin Domestig

“Doeddwn i ddim yn deall pam fod cam-drin domestig yn fater ar gyfer y gweithle. Roedd clywed gan rywun oedd wedi goroesi cam-drin domestig yn bwysig gan ei fod yn gwneud y polisi’n berthnasol.”

Ein trefniadau gweithio hyblyg

“Ers i mi ddod yn rhiant, mae fy mhatrwm gwaith wedi ei addasu er mwyn i mi gael y cydbwysedd iawn rhwng fy ngwaith a fy mywyd personol, gan gynnwys wythnos waith o 32 awr dros bedwar diwrnod, dim gweithio’n hwyr yn y nos, a gweithio yn ystod y tymor yn unig. Mae’r patrwm gwaith hwn yn golygu fy mod ar gael bob nos ac yn ystod gwyliau’r ysgol. Mae pob un o’r addasiadau hyn wedi bod yn hynod o werthfawr.”

“Rwy’n ddiolchgar iawn am y cyfle i gael gweithio’n hyblyg. Rwy’n byw cryn bellter o Gaerdydd ac wedi cywasgu fy oriau er mwyn fy ngalluogi i weithio yng Nghaerdydd am bedwar diwrnod hir bob wythnos. Hefyd, oherwydd y pellter, gallaf weithio o gartref o bryd i’w gilydd.”

“Rwy’n rhiant sengl sydd â chyfrifoldebau gofal ac rwy’n teimlo’n ffodus iawn fy mod yn gallu gweithio llai o oriau. Mae hyn yn fy ngalluogi i gael cydbwysedd iach rhwng fy mywyd personol a’r gwaith.”

Addasiadau rhesymol a wnaed

“Fel aelod staff byddar, rwy’n cael cefnogaeth dda yn fy rôl. Mae cydweithwyr yn y swyddfa wedi addasu eu harferion gwaith ac rwyf wedi cael yr offer angenrheidiol i fy ngalluogi i wneud y mwyaf o fy sgiliau. Mae hyn wedi fy ngalluogi i wneud cyfraniad llawn i’r tîm.”

“Mae cefnogaeth barhaus y Tîm Iechyd a Diogelwch wedi ei gwneud yn haws i mi ddod i’r gwaith”.

“Rwyf yn awr yn defnyddio cadair ergonomaidd, sy’n cael effaith anhygoel ar fy nghefn a’n asgwrn cefn…mae fy nghefn yn teimlo’n ‘gryfach’ ers defnyddio’r gadair.”

Ein hymgysylltiad â’r rhwydweithiau Staff

“Mae parodrwydd y Cynulliad wrth ymgysylltu ag Embrace, ein rhwydwaith staff anabl, wedi gwneud mi i deimlo ei fod yn gwerthfawrogi fy marn a fy mhrofiadau fel aelod staff anabl.  Rwy’n falch o fod yn aelod o’r rhwydwaith ac yn teimlo fy mod yn helpu i wneud gwahaniaeth go iawn i’r sefydliad a’i staff.”

Astudiaeth Achos – lleoliadau profiad gwaith Stonewall

“Cefais wythnos wych yn y Cynulliad Cenedlaethol. Mae awyrgylch ac ethos y sefydliad yn glod i bob aelod o’r staff. Nid wyf yn credu y gallai Stonewall Cymru fod wedi dod o hyd i enghraifft well o weithle lle y gall pobl fod yn nhw eu hunain, dathlu gwahaniaeth, a chyflawni canlyniadau gwych: dyma’r argraff a gewch o’r funud y cerddwch i mewn i Dŷ Hywel, pan welwch dystysgrif Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall Cymru ar y wal.”

Christian Webb, a ddaeth i’r Cynulliad fel rhan o Gynllun Lleoliadau Gwaith Stonewall Cymru. Mae’r cynllun yn ceisio rhoi’r profiad i bobl gael gweithio mewn gweithleoedd sy’n gyfeillgar i’r gymuned Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol. Darllenwch ei flog llawn yma .

Rŷm ni’n falch o fod wedi derbyn y meincnodau a’r achrediadau canlynol sy’n dathlu ein gweithle cynhwysol:

 • Pedwerydd ar restr Stonewall o Gyflogwyr Gorau’r DU ar gyfer pobl LGBT, a’r Cyflogwr Sector Cyhoeddus Gorau yng Nghymru am yr ail flwyddyn yn olynol. Yn ogystal, mae ein grŵp rhwydwaith wedi cael canmoliaeth uchel;
 • Ar restr y 30 o Gyflogwyr Gorau ar gyfer Teuluoedd sy’n Gweithio yn ystod 2014;
 • Ar restr y 50 o Gyflogwyr Gorau gan The Times ar gyfer Menywod yn ystod 2014;
 • Wedi cadw’n hymrwymiad i ymgyrchoedd Yn Gadarn o Blaid Pobl Anabl a Hyrwyddwr Oedran;
 • Wedi cadw ein Marc Siartr ‘Yn Uwch na Geiriau’ elusen Action on Hearing Loss.
 • Wedi ennill Gwobr Mynediad y Gymdeithas Awtistiaeth Cenedlaethol; ac
 • Wedi cadw ein Safon Aur Buddsoddwyr mewn Pobl.

equality week