Y tîm Allgymorth: Deall ag Ymgysylltu gydag pobl Cymru

Rydyn ni wedi cael dechrau prysur i 2015 yn ymweld â grwpiau ledled Cymru yn cyflwyno gweithdai am Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Ym mis Ionawr aethom i Ddigwyddiad Cymunedol yn Amgueddfa Stori Caerdydd a drefnwyd gan Gyngor Trydydd Sector Caerdydd. Cawsom gyfle i gwrdd â’r cyhoedd i roi gwybod iddyn nhw am waith y Cynulliad a buom yn trafod gwahanol ffyrdd o gysylltu â nhw. Cawsom ddiwrnod gwych a chyfle i gwrdd â wynebau newydd a dweud wrth bobl sut y gallan nhw fynegi barn.

IMG_0852

Ddechrau’r flwyddyn, trefnodd Age Connects Canol Gogledd Cymru sesiynau Deall ac Ymgysylltu ar gyfer eu fforymau. Buom yn ymweld â fforymau yn Llanelwy, y Rhyl, Rhuthun, Corwen, Prestatyn a Bae Colwyn. Yn ystod yr ymweliad ag Age Connects yng Nghorwen, daeth Antoinette Sandbach draw i siarad â’r grŵp am ei rôl fel Aelod Cynulliad.

Ar ôl y gweithdy, dywedodd Antoinette Sandbach AC: “Roedd yn wych cael cyfle i drafod y gwaith yr wyf yn ei wneud yn y Cynulliad Cenedlaethol. Fe wnes i fwynhau trafod gyda chynulleidfa mor fywiog a gwybodus oedd yn ymddiddori cymaint.”

IMG_1425

Ar 3 Chwefror buom yn siarad â Chyngor Pobl yn Gyntaf Cymru yn ystod Cyfarfod Preswyl y Cyngor Cenedlaethol. Buom yn siarad â nhw am yr Aelodau Cynulliad sy’n eu cynrychioli yn eu hardal, yr hyn y mae’r Cynulliad yn ei drafod ar hyn o bryd, a sut y gallan nhw gymryd rhan. Ar ôl y cyflwyniad hwnnw, fe wnaethon ni ddarparu gweithdy i Bobl yn Gyntaf Powys a oedd yn canolbwyntio ar yr 20 maes sydd wedi’u datganoli yng Nghymru, a sut i gyflwyno deiseb i’r Cynulliad.

Powys People First 24.02.15

Ym mis Chwefror buom yn gweithio gyda Thîm Allgymorth Senedd y DU i gyflwyno sesiwn i grŵp o ddefnyddwyr gwasanaeth Cyswllt Conwy ar gyfer Anableddau Dysgu ym Mae Colwyn.

Nod y sesiwn oedd sicrhau bod defnyddwyr gwasanaethau yn deall yr hyn y mae Senedd y DU a’r Cynulliad yn ei wneud, a phwy sy’n eu cynrychioli.

Ar ôl y gweithdy, dywedodd Sue Davies, Uwch Gydgysylltydd Cyswllt Conwy:

“Roedden ni’n hynod falch bod tîm allgymorth y Cynulliad Cenedlaethol a Senedd y DU wedi cyfuno i ddarparu gweithdy rhyngweithiol a diddorol ar y cyd ar gyfer ein haelodau, sy’n cynnwys pobl ag anableddau dysgu, rhieni/gofalwyr a sefydliadau gwirfoddol.  Nid yw’n hawdd gwneud gwleidyddiaeth yn ddiddorol, ond fe lwyddon nhw drwy ddefnyddio lluniau, fideos ac ymarferion hwylus i’r defnyddwyr.”

B9fCtx5IMAAwSI4

Ar ôl ymweld ag Interlink yn Rhondda Cynon Taf ym mis Chwefror, barn Rachel Wyatt am ein gweithdai oedd:

“Rhoddodd y gweithdy ‘Deall ac Ymgysylltu’ gipolwg ardderchog i bobl ar waith y Cynulliad Cenedlaethol, pwy yw eu cynrychiolwyr lleol, sut mae cysylltu â nhw, a rhai o’r gwahanol ffyrdd y gall pobl gymryd rhan yng ngwaith y Cynulliad”.

Ein nod yw cysylltu pobl Cymru â gwaith y Cynulliad drwy drafod:

  • Pwy sy’n eich cynrychioli chi
  • Sut mae penderfyniadau a wneir yn y Cynulliad yn effeithio ar Gymru a’i phobl
  • Sut mae’r Cynulliad yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif
  • Sut allwch chi fod yn rhan o’r penderfyniadau a wneir yn y Cynulliad

Efallai yr hoffech chi drefnu gweithdy Deall ac Ymgysylltu ar gyfer eich grŵp, neu efallai bod gennych ddiddordeb yn ein gwaith?  Os felly anfonwch e-bost at: cysylltu@cynulliad.cymru neu ffoniwch ni ar 0300 300 6565.

Gallwch ein dilyn ar Twitter @SeneddAllgym / @SeneddOutreach i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ymweliadau yn ogystal â dysgu am y gwaith yr ydym yn ei wneud ar ran y pwyllgorau. Gallwch hefyd fynd i’n tudalennau ar wefan y Cynulliad.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.