Blog y Cadeirydd: Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

Cyfnod 1 – Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

Brynhawn yma, bydd y Cynulliad yn trafod egwyddorion cyffredinol y Bil, a phleidleisio arnynt, yn y Cyfarfod Llawn (y ‘ddadl Cyfnod 1’).

Siambr

Yn ystod y ddadl hon, bydd Aelodau’r Cynulliad a’r Gweinidog yn cael cyfle i drafod cynnwys Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor a’r argymhellion y mae’r Pwyllgor wedi cytuno arnynt.

Hefyd, mae’r ddadl yn gyfle i’r Gweinidog gadarnhau a yw’n cytuno ag unrhyw un o’r argymhellion a wnaed ai peidio, a nodi unrhyw newidiadau y mae’n bwriadu eu gwneud i’r Bil. Ar ddiwedd y ddadl, gofynnir i’r Cynulliad bleidleisio ar gynnig (cais ffurfiol) i gytuno ag egwyddorion cyffredinol y Bil.

Os bydd y Cynulliad yn cytuno, bydd y Bil yn symud ymlaen i’r cam nesaf, a elwir yn ‘Cyfnod 2’. Os nad yw’r Cynulliad yn cytuno â’r egwyddorion cyffredinol, mae’r Bil yn methu ac ni chymerir unrhyw gamau pellach mewn perthynas ag ef.

Gallwch wylio’r trafodion yn fyw yma: http://www.senedd.tv/

Sut i gymryd rhan a chael y wybodaeth ddiweddaraf

Christine Chapman ydw i (@ChrisChapmanAM), a fi yw Cadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.