Diwrnod Gwelededd Deurywiol, 23 Medi 2014

Nid yw’n ffaith hysbys i bawb mai pobl ddeurywiol yw’r rhan helaethaf o’r gymuned Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol. Yn anffodus, pan ddaw’n fater o siarad am broblemau pobl LHDT, anaml y caiff profiadau’r grŵp hwn eu cynrychioli neu’u hystyried o gwbl. Dyna pam y mae’r Diwrnod Gwelededd Deurywiol mor bwysig.

Nodir y diwrnod ers 1999, pan ddaeth grŵp bychan o ymgyrchwyr ymroddedig at ei gilydd i wyntyllu barn am faterion deurywiol. Roedd y grŵp yn gweithio’n galed i ddileu’r rhwystrau y mae pobl deurywiol yn eu hwynebu, gan gynnwys rhagfarn o fewn cymunedau LHDT, yr her o orfod egluro eich rhywioldeb dro ar ôl tro wrth ffrindiau a phartneriaid, ac yn syml, y broblem o gael eich anwybyddu, ac maent yn parhau i wneud hynny. Ond roeddent hefyd yn awyddus i ddathlu, a bod yn falch o garu pwy y maent yn ei garu.

BiPlacards

(Llun o Stonewall Cymru)

“Yr hyn y mae bod yn ddeurywiol yn ei olygu i mi” – safbwyntiau aelod o’n rhwydwaith staff LHDT.

Cwestiynau cyson. Os byddwch yn dweud wrth bobl eich bod yn hoyw, naw gwaith allan o bob deg, bydd pobl yn dweud: ‘O, iawn, diolch am roi gwybod imi,’ a dyna ddiwedd y sgwrs. Ond os ydych yn dweud wrth bobl eich bod yn ddeurywiol, fe glywch nifer o ddatganiadau anwybodus fel: ‘Hoyw wyt ti, ond nad wyt ti’n gwybod hynny eto’, neu gwestiynau personol busneslyd am eich bywyd rhywiol: ‘Ydych chi wedi cysgu gyda mwy o ddynion neu o fenywod?’

Gwelir pobl ddeurywiol fel jôc gan y gymuned hoyw a chan bobl heterorywiol, sy’n fy mrifo, ac felly pan fydd pobl yn cymryd yn ganiataol fy mod yn hoyw neu’n heterorywiol anaml iawn y byddaf yn teimlo’n gyfforddus yn eu cywiro.

Yn ddiweddar, daeth y berthynas rhyngof fi a ‘nghariad (fenywaidd) i ben, a’r sylw cyntaf a wnaed gan rywun oedd: ‘Ai dyn fydd dy gariad nesaf?’ – Beth allwn i’i ddweud?!

Rwy’n credu bod pobl yn gweld deurywioldeb fel cyfnod o bontio neu gyfnod arbrofol ym mywyd person, ac i lawer mae hynny’n wir, ond nid i bawb, ac mae’n bwysig cydnabod hynny.

Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut y gallwn gefnogi ein staff deurywiol ar gael yng nghanllaw Stonewall ar y gweithle – Pobl ddeurywiol yn y gweithle: Cyngor ymarferol i gyflogwyr. Mae rhagor o wybodaeth a chefnogaeth ar gael i bobl ddeurywiol gan Bi Cymru.

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn falch iawn o gael ei restru ym Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall fel y Cyflogwr Sector Cyhoeddus gorau yng Nghymru ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol. I gael rhagor o wybodaeth am ein rhwydwaith staff LGBT cysylltwch â Craig Stephenson.

 

One thought on “Diwrnod Gwelededd Deurywiol, 23 Medi 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.