Ailgylchu – beth yw eich barn chi?

Mae’r adeg honno o’r wythnos wedi cyrraedd unwaith eto. Byddwch yn casglu eich bagiau a’ch biniau o wahanol liwiau ynghyd ac yn didoli’r gymysgedd o wastraff yn ofalus ac yn ei roi allan yn barod i’w gasglu. A fyddwch yn teimlo’n falch bod eich pentwr o wastraff ailgylchu yn tyfu a’ch deunydd gwastraff mewn bagiau duon yn lleihau? Neu a fyddwch yn crafu’ch pen ac yn meddwl ‘beth yw’r pwynt’ ar adegau? Sut fyddech yn disgrifio eich profiad o ailgylchu? A yw eich awdurdod lleol yn gwneud pethau’n iawn yn hyn o beth?

Mae Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi lansio ymchwiliad i ailgylchu, ac rydym am glywed eich barn chi. Mae nifer o ffyrdd ar gael i fynegi eich barn:

Byddwn yn ystyried yr hyn a ddywedwch wrthym, a bydd yn rhan o’r dystiolaeth y byddwn yn ei chasglu. Hyd yn oed os byddwch am rannu eich profiad o ailgylchu yn eich ardal chi yn unig, heb gynnig barn, nodwch hynny, gan y bydd hyn hefyd o gymorth i ni gael darlun o’r sefyllfa ledled Cymru.

Pam rydym yn edrych ar ailgylchu yng Nghymru?

Rydym am edrych yn fanwl ar arferion a threfniadau ailgylchu gwastraff tai presennol awdurdodau lleol drwy Gymru.

Dangosodd ein hymchwil cychwynnol fod gan bob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru drefniadau gwahanol ar gyfer casglu gwastraff cartref. Rydym am ddeall y rhesymau am hyn, ac am wybod ai dyma’r ffordd fwyaf effeithlon o gasglu deunydd wedi’i ailgylchu o gartrefi.

Mae rhai awdurdodau lleol yn casglu plastig, metel, gwydr a phlastig ar wahân. Mae awdurdodau eraill yn casglu deunydd ailgylchu cymysg (a elwir yn ‘gydgymysgu’ weithiau). Rydym am ddeall manteision ac anfanteision y gwahanol ddulliau hyn, a gofyn a ydynt yn effeithio ar gyfraddau ailgylchu.

Rydym hefyd yn gwybod bod hwn yn fater y mae gan y rhan fwyaf o bobl farn yn ei gylch, ac rydym am glywed y safbwyntiau hynny! Rydym wedi lansio cysylltiad a negeseuon ynghylch yr ymgynghoriad ar y cyfryngau cymdeithasol. Hefyd byddwn yn siarad â’r cyhoedd mewn digwyddiadau drwy gydol yr haf:

  • Gŵyl Pride Abertawe, 28 Mehefin
  • Gŵyl Traeth Aberafan, 5 Gorffennaf
  • Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, 8-13 Gorffennaf
  • Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, 21-24 Gorffennaf
  • Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Sir Gâr, Llanelli, 1-9 Awst
  • Sioe Dinbych a Fflint, Dinbych, 21 Awst

Ein gobaith yw cyhoeddi adroddiad a fydd yn amlinellu ein casgliadau a’n hargymhellion yn yr hydref.

Mae cylch gorchwyl llawn ar gyfer ein gwaith ar gael yma

Edrychwn ymlaen at glywed gennych.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.