Diffyg Democrataidd – neges o ddiolch oddi wrth y Llywydd

Rosemary Butler

Hoffwn ddiolch i’r holl flogwyr a’r newyddiadurwyr hyperleol a aeth i’r grŵp ffocws Diffyg Democrataidd (#DemDef) ar 5 Chwefror.

Rydych yn chwarae rôl bwysig iawn yn ymgyrch Cynulliad Cenedlaethol Cymru i fynd i’r afael â’r diffyg democrataidd yng Nghymru – diffyg democrataidd sydd wedi’i achosi, yn fy marn i, gan fethiant cyfryngau’r DU, a rhannau mawr o gyfryngau traddodiadol Cymru, i gyfleu gwaith y Cynulliad yn iawn i’w cynulleidfaoedd. Mae’r Cynulliad yn awyddus i ymgysylltu â llwyfannau cyfryngau a digidol newydd er mwyn dileu’r diffyg hwn a rhoi gwybodaeth am waith y Cynulliad i bobl Cymru. Yn ystod yr haf y llynedd cynhaliais gynhadledd gyda llwyfannau digidol a chyfryngau cymunedol yng Nghymru, i ganfod sut y gallem weithio gyda hwy. Un o’r prif bwyntiau a gododd oedd yr angen am fwy o ddata agored.

Y grŵp ffocws hwn yw dechrau’r broses o’i gwneud yn haws cael gafael ar ddata’r Cynulliad. Ar hyn o bryd rydym yn adnewyddu ein gwefan a Senedd TV (ein sianel ffrydio fideos) ac rydym am i flogwyr, safleoedd newyddion hyperleol, sianeli radio a theledu cymunedol fod yn rhan o’r broses hon.

Cafodd llawer o syniadau diddorol ac arloesol eu crybwyll yn y grŵp ffocws a bydd tîm TGCh a gwefan y Cynulliad nawr yn ystyried eu datblygu ymhellach.

Ymhlith rhai o’r meysydd allweddol a ystyriwyd roedd:

  • Rhoi defnyddwyr wrth wraidd ein gwefan
  • Gwneud Senedd TV yn haws i’w ddefnyddio
  • Defnyddio ffrydiau RSS, a sut y gall blogwyr eu defnyddio i gael gwybodaeth gennym

Nid yw’r sesiwn hon yn ddiwedd y broses. Fy nod yw cynnal digwyddiad mwy yn yr haf a’r gobaith yw trafod rhai o’r gwelliannau rydym yn eu cynllunio ar gyfer ein gwefan a’n sianeli eraill ar-lein, a gwrando ar ragor o syniadau ynghylch sut y gallwn wella ymhellach.

I gael manylion am y digwyddiad hwn ac i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr holl ddatblygiadau yn yr ymgyrch Diffyg Democrataidd (#DemDef), dilynwch @CynulliadCymru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.