Ymwybyddiaeth o salwch meddwl

A wyddech chi fod un o bob pedwar unigolyn yn cael problemau iechyd meddwl rywbryd yn eu bywyd? Mae 90% o’r bobl hynny yn wynebu stigma neu wahaniaethu yn eu herbyn o ganlyniad.

Nid yw gwahaniaethu yn erbyn pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl yn anghyffredin yng Nghymru. Canfu adroddiad ymchwil y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ‘Pwy ydych chi’n ei weld?’ y byddai 37% o’r bobl a gymerodd ran yn yr arolwg yn anfodlon pe bai perthynas agos iddynt yn priodi rhywun a oedd â chyflwr iechyd meddwl. Dim ond 40% o’r bobl a gymerodd ran yn yr arolwg a oedd o’r farn fod pobl sydd â chyflyrau iechyd meddwl yn addas i fod yn athrawon ysgol gynradd.

Nod ymgyrch Amser i newid Cymru yw rhoi diwedd ar wahaniaethu yn erbyn pobl sydd â salwch meddwl, ac ysgogi pawb ohonom i siarad am iechyd meddwl. Cliciwch yma i ddarllen am rai mythau a ffeithiau cyffredin am salwch meddwl.

Cafodd David Crapaz-Keay brofiad personol o salwch meddwl. I ddysgu am ei stori ef.

Mae elusen iechyd meddwl Mind wedi llunio pum cam tuag at les y gallem oll eu defnyddio yn y gwaith (Saesneg yn unig). Mae pob un o’r camau wedi’i gynllunio i’ch helpu chi i fod yn iachach yn feddyliol yn y gweithle. Rhowch gynnig arnynt heddiw!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.