Mis Hanes Sipsiwn, Roma a Theithwyr

Fel rhan o’n hymrwymiad i godi ymwybyddiaeth o grwpiau sydd wedi ymddieithrio ac sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, mae’r wybodaeth heddiw yn canolbwyntio ar Sipsiwn, Roma a Theithwyr.

A wyddech chi mai Sipsiwn yw’r grŵp lleiafrifol ethnig sy’n tyfu gyflymaf o ran niferoedd yn Ewrop?

Credir bod oddeutu 12 miliwn o Sipsiwn, Roma a Theithwyr yn Ewrop, ac mae tua 300,000 ohonynt yn byw yn y DU. Fodd bynnag, yn 2011 yn unig y cafwyd categori ‘Sipsi/Teithiwr Gwyddelig’ am y tro cyntaf yng Nghyfrifiad y DU; drwy hynny, cydnabuwyd cymuned Sipsiwn, Roma a Theithwyr yn ffurfiol.

Yn aml, caiff Sipsiwn, Roma a Theithwyr eu gwthio i gyrion cymdeithas, a gwahaniaethir yn eu herbyn yn rheolaidd. Canfu arolwg yn 2007 fod naw o bob 10 o blant Sipsiwn wedi profi cam-drin hiliol, ac roedd dau draean o’r sawl a ymatebodd i’r arolwg wedi cael eu bwlio neu roedd rhywun wedi ymosod arnynt yn gorfforol. Mae diffyg mynediad at addysg a gwasanaethau iechyd yn cyfrannu at lefelau cyflawni sydd gyda’r isaf ymysg pob grŵp lleiafrifol ethnig.

Cynhelir Mis Hanes Sipsiwn, Roma a Theithwyr bob mis Mehefin; mae’n dathlu treftadaeth ddiwylliannol gyfoethog Sipsiwn, Roma a Theithwyr ledled y wlad. Yng Nghymru, bydd y prif ddigwyddiad dathlu yn cael ei gynnal ddydd Llun 25 Mehefin yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, rhwng 10.00 a 16.00. Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim, a bydd yn cynnwys ffilmiau, perfformiadau byw, celf, ac arddangosfeydd sy’n dangos amrywiaeth ddiwylliannol cymuned Sipsiwn, Roma a Theithwyr yng Nghymru. Gallwch ddarllen rhagor am Fis Hanes Sipsiwn, Roma a Theithwyr yma.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.